KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG VÀ CÔNG TÁC HOC SINH NĂM HỌC 2018-2019

Thứ ba - 23/10/2018 07:50
 PHÒNG GD- ĐT THỊ XÃ KỲ ANH
TRƯỜNG TH KỲ THỊNH I                                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Số 216/KH-THKT                                                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
                                                                                                           Kỳ Thịnh, ngày 28 tháng  9  năm 2018
 
 
 
                                                                                                                           KẾ HOẠCH
               GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG VÀ CÔNG TÁC HOC SINH
                 NĂM HỌC 2018-2019
 
 
Thực hiện văn bản số 136/PGDĐT ngày 26/9/2018 của  Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên năm học 2018-2019; Trường tiểu học Kỳ Thịnh I xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị tư tưởng (CTTT) và công tác học sinh (HS) năm học 2018-2019 như sau:
A. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
2. Thực hiện nghiêm túc nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Tăng cường giáo dục CTTT, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.
3. Triển khai có hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong các nhà trường và cơ sở giáo dục.
4. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ học sinh trong học tập và rèn luyện; Tăng cường công tác giáo dục thể chất - thể thao trong trường học, đặc biệt là rèn luyện kỹ năng bơi lội, phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh.
5. Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác CTTT, học sinh.
B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
1. Tăng cường phổ biến, quán triệt, giáo dục, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của ngành Giáo dục đối với học sinh. Đặc biệt quan tâm tổ chức tuyên truyền, thông tin đúng, đầy đủ đến học sinh về Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội (khóa XIV) thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Thông tin về mục đích, ý nghĩa, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc thảo luận, tiếp thu ý kiến của nhân dân về dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.
2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công văn số 801-CV/BTGTU ngày 18/8/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường phổ thông; Kế hoạch số 710/KH-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 400/KH-SGDĐT ngày 31/3/2016  của Sở GD&ĐT về triển khai Đề án tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020; kế hoạch số 36-KH/ThU ngày 03/4/2018 của Thị ủy về Kế hoạch triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 “về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”, vận dụng cụ thể vào đơn vị trường học.  Đưa vào giảng dạy và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp các tài liệu tích hợp nội dung: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”.
Tiếp tục hướng dẫn cán bộ, nhà giáo và học sinh tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 (Trang website Cuộc thi http://hocvalamtheobac.vn); giới thiệu rộng rãi trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh (http://www.hochiminh.vn) tới nhà giáo, học sinh để nghiên cứu, học tập và làm theo Bác.
3. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về tăng cường công tác CTTT; củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học. Kịp thời phát hiện và bồi dưỡng học sinh tiêu biểu, xuất sắc thông qua các phong trào thi đua yêu nước để tạo nguồn kết nạp Đảng.
4. Tích cực triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025” của Bộ GD&ĐT.
5. Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về đạo đức nhà giáo; Công văn số 5424/UBND-KGVX ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.
6. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong cán bộ, giáo viên và học sinh. Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa người học với các giáo viên và lãnh đạo nhà trường để nắm bắt và xử lý kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người học.
7. Chủ động phối hợp với ngành Công an, chính quyền địa phương để xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên quan đến học sinh; tăng cường theo dõi, quản lý, không để học sinh bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hoạt động trái pháp luật, chống phá Đảng, Nhà nước, tụ tập gây rối an ninh, trật tự.
8. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên cốt cán về công tác CTTT và công tác HS trong trường học và tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Ban Tuyên giáo các cấp. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình tư vấn tâm lý trong nhà trường; cử cán bộ, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý; Phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ làm công tác Đoàn - Hội - Đội trong công tác tư vấn tâm lý cho học sinh.
9. Kịp thời tuyên dương, vinh danh các tấm gương học sinh tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương học sinh tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, các hoạt động cao đẹp, gương người tốt, việc tốt trong học sinh.
Kịp thời khai thác thông tin về công tác CTTT và công tác học sinh, sinh viên trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT và hệ thống truyền thông của Bộ, của Sở (địa chỉ http://moet.gov.vn/; tài khoản Facebook của Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV: https://www.facebook.com/giaoducct.vu.9; http://hatinh.edu.vn; tài khoản Facebook của Phòng Chính trị tư tưởng Sở GD&ĐT Hà Tĩnh: https://www.facebook.com/chinhtri.phong.1).
10. Thực hiện Chương trình số 23/CTr-SGDĐT-TĐ ngày 05/9/2018 phối hợp công tác giữa Sở GD&ĐT và Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trong năm học 2018-2019; Chương trình số 56 CTr/TĐTN- TTNTH ngày 04/9/2018 của Ban thường vụ Tỉnh đoàn về công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm 2018-2019; Chương trình số 17/CT/HĐĐ ngày 04/9/2018 của Hội đồng Đội tỉnh về công tác đội và phong trào thiếu nhi năm 2018-2019:
- Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội theo Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện chế độ, chính sách cho giáo viên - Tổng phụ trách Đội theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GD&ĐT; Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây gọi tắt là TT16/2017); Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ;
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ GD&ĐT về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh; Quyết định số 3704/QĐ-BGDĐT ngày 10/9/2013 của Bộ GD&ĐT về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020;
- Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 1082/KH-BGDĐT-TWĐTN ngày 27/11/2014 giữa Bộ GD&ĐT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho thanh, thiếu niên trong trường học với những nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả.
II. Hoạt động giáo dục k năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa
1. Thực hiện Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GD&ĐT về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống (KNS) và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (HĐNGCK) cho học sinh:
- Chỉ đạo các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn, đội lựa chọn các nội dung giáo dục KNS phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, tập trung vào một số kỹ năng cần thiết như: kỹ năng ứng phó với tình huống nguy hiểm, phòng tránh đuối nước và tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên; kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng học tập hiệu quả, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm…
- Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức buổi sinh hoạt dưới Cờ hàng tuần theo hướng lồng ghép các chuyên đề tuyên truyền về giáo dục phổ biến pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục KNS, kỹ năng khai thác thông tin trên internet - mạng xã hội hiệu quả; thông tin chủ quyền biển đảo Việt Nam; giáo dục bình đẳng giới và phòng chống bạo lực học đường,..
2. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020:
- Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 710/KH-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai Đề án tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”;
- Triển khai thực hiện Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn công tác tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông và theo Công văn số 1324/SGDĐT-CTTT ngày 04/9/2018 của Sở GD&ĐT. Thực hiện nghiêm túc quy định về giảm tiết dạy cho giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý theo Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT;
- Tiếp tục triển khai Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ GD&ĐT về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho HS. Nhà trường chỉ đạo phân công học sinh trực tiếp và thường xuyên tham gia trực nhật lớp hàng ngày, lao động làm đẹp cảnh quan khuôn viên nhà trường, nhà vệ sinh…trong suốt năm học. Tăng cường kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường học, tạo môi trường để học sinh tự rèn luyện, phấn đấu; duy trì nghiêm túc việc hát Quốc ca trong Lễ chào cờ đúng theo hướng dẫn của Bộ VH-TT&DL;
- Triển khai hiệu quả Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ GD&ĐT quy định tổ chức hoạt động văn hóa của HSSV trong các cơ sở giáo dục. Khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, văn hóa quần chúng, sáng tạo thẩm mỹ...
- Tăng cường xây dựng văn hóa đọc trong nhà giáo và học sinh; trang bị thư  viện nhà trường, tủ sách lớp học… để tạo điều kiện cho học sinh đọc sách. Thành lập và khuyến khích học sinh tham gia các câu lạc bộ sở thích, tài năng;  tổ chức các diễn đàn, tọa đàm và khuyến khích học sinh tham gia nhằm phát triển năng lực, phẩm chất, kỹ năng sống và tạo môi trường tốt cho học sinh nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ cho học sinh;
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực. Nhận và chăm sóc Đài tưởng niệm liệt sĩ; chăm sóc, nhận nuôi dưỡng người có công với cách mạng (theo Chương trình số 652/CTr-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 25/7/2012 Bộ GD&ĐT - Bộ LĐ-TB&XH).
- Quản lý chặt chẽ nội dung, hình thức các trò chơi trong hoạt động Đoàn, Đội, ngoại khóa của học sinh; không tổ chức cho học sinh tham gia các trò chơi (trên môi trường mạng hoặc tương tác trực tiếp) có nội dung, hình thức bạo lực, phản cảm, không phù hợp. Tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội cho học sinh.
3. Triển khai thực hiện Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học (sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) và Thông tư của Bộ GD&ĐT hướng dẫn khung Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.
Chỉ đạo thực hành quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường (ứng xử học sinh với học sinh; học sinh với giáo viên, giáo viên với phụ huynh).
4. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 4591/QĐ-BGDĐT ngày 02/11/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020) của ngành giáo dục:
Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017  của Bộ Giaos duc và Đào tạo về việc sửa đổi quy định chế độ làm việc đối giáo viên phổ thông kèm theo Thông tư  28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông; Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT; Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08/11/2017 của Bộ GD&ĐT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong các cơ sở giáo dục phổ thông,...
5. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ GD&ĐT về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh.
6. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 329/QĐ-BGDĐT ngày 25/01/2014 của Bộ GD&ĐT phê duyệt Đề án Thông tin, truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013-2020.
7. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền về chủ quyền biển đảo; khẳng định Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam.
8. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” gắn với việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong học sinh. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, gửi tin bài, ảnh hoạt động về công tác CTTT và học sinh của đơn vị về Phòng GD&ĐT qua gmail huongthomgdtxka@gmail.com.
III. Công tác quản lý học sinh
1. Thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2017-2021.
2. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Bộ GD&ĐT về tăng cường công tác giáo dục An toàn giao thông trong trường học. Chú trọng công tác đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh trong nhà trường và khu vực cổng trường học, an toàn trên các xe đưa đón học sinh tới trường.  
3. Tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội; phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh:
- Tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Quyết định số 1236/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong học đường đến năm 2020 và Quyết định số 1235/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ GD&ĐT phê duyệt Đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong HSSV đến năm 2020;
- Thực hiện Quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2007 của Bộ GD&ĐT về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục; Kế hoạch 201/KH-UBND ngày 21/6/2018 về thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
- Tăng cường thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ GD&ĐT hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục; Quy chế phối hợp số 02/QC-CAT-SGDĐT ngày 30/3/2016 của Sở GD&ĐT và Công an tỉnh Hà Tĩnh về nội dung này.
- Thực hiện Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT ngày 23/10/2009 của Bộ GD&ĐT quy định về công tác phòng chống tệ nạn ma túy trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Quyết định số 5330/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2011 của Bộ GD&ĐT phê duyệt Kế hoạch hành động phòng, chống HIV/AIDS của ngành Giáo dục giai đoạn 2012-2020.
- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm; đặc biệt là thời gian đầu năm học, sau kỳ nghỉ tết và các hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma túy ngày 26/6/2018.
4. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tích hợp trong nội dung các môn học, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021 của Bộ GD&ĐT.
5. Tiếp tục triển khai Quyết định số 2170/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA ngày 05/5/2016 về giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân.
6. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ học sinh khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.
C. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM
1. Phòng GD&ĐT phối hợp với Thị đoàn tổ chức Hội thi “Giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi cấp thị”.
2. Tiếp tục tích cực tham gia Cuộc thi “Giao thông học đường”, “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”,  cuộc thi: “Tuổi trẻ  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 (từ tháng 9/2018).
3. Chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả cho 100% giáo viên, học sinh  thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường.
4. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn; phấn đấu có  một không gian văn hóa gắn với giáo dục lịch sử, truyền thống văn hóa, ý thức công dân cho học sinh.
5. Tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục  thiếu niên, nhi đồng. Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh mời các chuyên gia tư vấn về kỹ năng giáo dục con cái cho phụ huynh học sinh toàn trường.
6. Tổ chức đại hội điền kinh, thể thao cấp trường, cấp cụm và thị xã.
7.  Chỉ đạo thường xuyên quan tâm phát triển phong trào bóng đá; bóng rổ, bóng chuyền trong giáo viên và học sinh, thành lập đội bóng, tập luyện và tổ chức thi đấu cấp trường, cấp liên trường; Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư xây dựng sân bóng tại điểm trường lẻ để phát triển phong trào theo chiều sâu.
8. Tham gia tích cực các chương trình, kế hoạch hoạt động của cấp trên.
D. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Kinh phí thực hiện bố trí từ nguồn chi thường xuyên của  nhà trường;
- Thực hiện theo Công văn số 1336/SGDĐT-KHTC ngày 06/9/2018 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn các khoản thu trong trường học;
- Các nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước đúng theo quy định của pháp luật.
E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Kế hoạch này được triển khai, quán triệt trong cán bộ, giáo viên, nhân viên. Giao cho đồng chí Lê Thị Thanh trực tiếp phụ trách chủ động bám sát kế hoạch chuẩn bị tốt nội dung tham mưu cho Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.
Thường xuyên theo dõi, kiểm tra nắm chắc tình hình, diễn biến dư luận để có giải pháp tuyên truyền, giáo dục kịp thời nhằm nâng cao nhận thức về hiểu biết pháp luật, định hướng nhận thức cho giáo viên và học sinh.
 Làm tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, lưu trữ đầy đủ các loại văn bản, hồ sơ để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá.
Thực hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định:
   - Báo cáo sơ kết học kỳ I, gửi về phòng trước ngày 09/01/2019.
   - Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019, gửi về phòng trước ngày 31/5/2019.
   - Báo cáo đột xuất: Khi Sở, Phòng GD&ĐT yêu cầu và khi có vụ việc xẩy ra (theo mẫu).
 - Báo cáo (bản giấy) gửi về Phòng GD&ĐT (qua đồng chí Thơm, chuyên viên phụ trách); đồng thời gửi bản mềm vào địa chỉ email: hươngthomgdtxka@gmail.com.  
 
Nơi nhận:                                                                                     
- Lãnh đạo phòng GD&ĐT;
- BGH, BCHCĐ, tổ trưởng CM
- Trang Wbesite trường;
- Lưu: VT.
                      HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
                   Lê Xuân Hùng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Trường th kỳ thịnh 1

Nguồn tin: Trường TH Kỳ Thinh1

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây