KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018- 2019

Thứ ba - 02/10/2018 10:12
Kế hoạch năm học 2018- 2019.
   PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ KỲ ANH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ THỊNH I
                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      Số  190/BC-THKT                                                                                    Kỳ Thịnh, ngày 19 tháng 9 năm 2018
 
                                     
                                                                                   KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 – 2019
 
 
 
 
      Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 05/05/2006 của Bộ Giáo dục-Đào tạo về Ban hành chương trình giáo dục phổ thông
      Công văn số 1325/SGDĐT-GDPT ngày 04/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp Tiểu học năm học 2018-2019;
      Công văn số 116 /PGDĐT, ngày 07 tháng 9 năm 2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Kỳ Anh về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018-2019;
     Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và đặc điểm của đơn vị.Trường Tiểu học Kỳ Thịnh I xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 như sau:
   I.Mục tiêu:
     Tiếp tục thực hiện các nội dung Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 về “ Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập, phương pháp kiểm tra đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục.
       Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy và học tập. Chú trọng cập nhật các phương pháp giảng dạy hiện đại, triển khai phương pháp dạy học tích cực.
       Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, triển khai thực hiện đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ và bồi dưỡng thường xuyên. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động tổ, nhóm chuyên môn, các phong trào, hội thi chuyên môn;
       Tăng cường các nguồn lực, thực hiện xã hội hóa giáo dục để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới.
      Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh
        Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Thực hiện chương trình giáo dục: Thực hiện đúng kế hoạch, chương trình dạy học, tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tích hợp các nội dung giáo dục vào các môn học và hoạt động giáo dục, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Tiếp tục đổi mới đồng bộ Phương pháp dạy học theo hướng hiện đại, đẩy mạnh các phương pháp dạy học tích cực, phương pháp “Bàn tay nặn bột”. Thực hiện đúng tinh thần Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định đánh giá học sinh tiểu học và các hướng dẫn của Bộ, của Sở;
Sách, tài liệu, hoạt động Thư viện, Thiết bị: Trường xây dựng tủ sách lớp học, thư viện nhà trường, phát triển văn hóa đọc phù hợp điều kiện thực tế. Phát huy các nguồn lực xã hội hóa trong việc xây dựng thư viện trường học. Quan tâm đẩy mạnh việc đọc sách của học sinh tại đơn vị. Khai thác các nguồn lực nhằm tăng cường các thiết bị dạy học hiện đại, thiết bị dạy học có yếu tố công nghệ thông tin, phần mềm dạy học. Tiếp tục triển khai thực hiện thiết bị dạy học tự làm.
  Duy trì, nâng cao chất lượng củng cố vững chắc phổ cập giáo dục tiểu học, đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3.
  Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục, tích cực đổi mới công tác quản lí giáo dục. Khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới trong công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học . Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí, thực hiện hồ sơ sổ sách, thống kê số liệu, báo cáo.
   Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, giáo dục thẩm mỹ gắn với các hoạt động ngoại khóa; tiếp tục đưa giáo dục văn hóa truyền thống vào nhà trường
II. Nội dung thực hiện:
 1.Thực hiện khung chương trình môn học:
Căn cứ Khung chương trình giáo dục hiện hành, công văn sô 1636/SGDĐT về việc hướng dãn dạy học 2 buổi/ ngày và các văn bản hướng dẫn đổi mới hoạt động chuyên môn,
Theo đề nghị của các Tổ chuyên môn, trường Tiểu học Kỳ Thịnh I ban hành kế hoạch dạy học cho các môn học như sau:
*Số tiết chính khóa theo theo QĐ 16   
Môn học và Hoạt động giáo dục Lớp
1
Lớp
2
Lớp
3
Lớp
4
Lớp
5
Giáo viên dạy
Tiếng Việt 10 9 8 8 8 Văn hoá
Toán 4 5 5 5 5 Văn hoá
Đạo đức 1 1 1 1 1 Văn hoá
Tự nhiên và Xã hội 1 1 2     Văn hoá
Khoa học       2 2 Văn hoá
Lịch sử và Địa lí       2 2 Văn hoá
Âm nhạc 1 1 1 1 1 Âm nhạc
Mĩ thuật 1 1 1 1 1 Mỹ thuật
Thủ công 1 1 1     Văn hoá
Kĩ thuật       1 1 Văn hoá
Thể dục 1 2 2 2 2 GV văn hóa
Giáo dục tập thể 2 2 2 2 2 GV, CBQL, TPT
 Số tiết chính khóa 22 23 23 25 25  
   *Số tiết dạy học buổi 2
Môn học và Hoạt động giáo dục Lớp
1
Lớp
2
Lớp
3
Lớp
4
Lớp
5
Giáo viên dạy
Luyện Tiếng Việt 2 2 0 0 0 Văn hoá
Luyện Toán 1 1 0 0 0 Văn hoá
Tiếng Anh 0 0 0 3 3 Ngoại ngữ
HD thực hành 2 0 0 0 0 Văn hóa, đặc thù
HĐGD NGLL 1 0 0 0 0 Văn hóa, đặc thù
Cộng số tiết buổi 2 6 3 0 3 3  
Số tiết chính khóa 22 23 23 25 25  
Tổng số tiết 28 25 23 28 28  
  Căn cứ vào kế hoạch giáo dục và chương trình các môn học, xây dựng thời khóa biểu phù hợp với đặc điểm của nhà trường và địa phương. Bố trí thời khóa biểu phải đảm bảo công bằng về định mức lao động được quy định tại Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT và Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
     Giáo viên căn cứ vào thời khóa biểu của nhà trường, chủ động xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với lớp mình phụ trách. Sau khi xây dựng xong kế hoạch của lớp, giáo viên cần phải trình kế hoạch với tổ chuyên môn và Ban giám hiệu xem xét, phê duyệt. Sau khi được phê duyệt giáo viên lên kế hoạch dạy học vào phiếu báo giảng và thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch này.
      Trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh:
      Điều chỉnh nội dung dạy học một cách hợp lí nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục tiểu học, phù hợp với đối tượng học sinh các vùng miền, đồng thời từng bước thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017của Bộ GDĐT.
 Chỉ đạo thực hiện lồng ghép các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục Quốc phòng và An ninh; giáo dục An toàn giao thông trong một số môn học và hoạt động giáo dục.
 2. Nâng cao chất lượng đánh giá học sinh tiểu học
Mục tiêu: Bám sát yêu cầu quy định tại văn bản số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về đánh giá học sinh tiểu học, sử dụng phương pháp và cách thức tổ chức đánh giá một cách linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng học sinh trên tinh thần tư vấn, giúp đỡ, động viên học sinh trong quá trình học tập. Phối hợp với cha mẹ học sinh thống nhất chương trình giáo dục, phát huy vai trò trách nhiệm của cha mẹ học sinh trong việc đánh giá học sinh trung thực, thu thập thông tin đánh giá học sinh đúng thực chất
    Biện pháp: Trên cơ sở đánh giá hai năm thực hiện Thông tư văn bản hợp 03/2016-BGDĐT, chỉ đạo các các tổ chuyên môn tổ chức thảo luận, đúc rút kinh nghiệm trong việc đánh giá học sinh tiểu học, tiếp tục hỗ trợ, tập huấn cho giáo viên mới vào trường và nâng cao năng lực cho giáo viên về đánh giá học sinh tiểu học theo quy định. Thường xuyên kiểm tra việc đánh giá của giáo viên trong các giờ học, sổ ghi chép của học sinh và phần mềm quản lý kết quả giáo dục.
     Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lí kết quả giáo dục và học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, dành nhiều thời gian cho giáo viên quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.
    Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học một cách nghiêm túc, kiên quyết không để học sinh “ngồi nhầm lớp”; thực hiện khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định, tránh tùy tiện, máy móc, khen tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.
    Dự kiến kết quả đạt được: Cán bộ quản lý, giáo viên nâng cao vai trò trách nhiệm trong nhận xét, đánh giá, xếp loại, học sinh được động viên, tư vấn kịp thời trong quá trình học tập; giáo viên thường xuyên theo dõi, kèm cặp học sinh nắm chắc các thông tin về học tập của học sinh để đánh giá, xếp loại học sinh đúng thực chất.
 3. Nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng chất lượng giáo dục lớp 2
 Mục tiêu: Tăng cường các giải pháp, tập trung giảng dạy nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn một cách thực chất đáp ứng với yêu cầu chuẩn kiến thức, kỷ năng và định hướng phát triển phẩm chất, năng lực theo yêu cầu của từng môn học, lớp học. Đặc biệt chú trọng đến chất lượng lớp 2 là lớp chuyển giao từ lớp 1theo chương trình tiếng Việt 1-Công nghệ giáo dục, phát huy tốt tính ưu việt từ Công nghệ giáo duc để sử dụng phương pháp dạy học phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy học đáp ứng với yêu cầu.
 Biện pháp: Tích cực đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục lớp 2 theo tinh thần công văn 1087/SGDĐT-GDPT ngày 19/7/2018 của Sở GDĐT và chỉ đạo của Phòng Giáo dục-Đào tạo tại buổi kết luận chuyên đề nâng cao chất lượng dạy học lớp 2.
  Tập trung làm tốt công tác phối hợp với cha mẹ học sinh, phân loại đối tượng học sinh, xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với từng đối tượng và vận dụng linh hoạt, sáng tạo phương pháp dạy học tích cực để nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
 Chỉ tiêu: Phấn đấu học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt trên 99%, trong đó học sinh hoàn thành xuất sắc nội dung các môn học và hoạt động giáo dục đạt trên 35%
4. Nâng cao chất lượng giữ vở sạch, viết chữ đẹp
  Mục tiêu: Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong giữ vở sạch, viết chữ đẹp, nâng cao ý thức giữ gìn và yêu thích tiếng Việt, đồng thời rèn luyện học sinh tính cẩn thẩn, ý thức giữa gìn bảo vệ sách, vở cẩn thận, khai thác và sử dụng có hiệu quả.
Biện pháp: Phát động phong trào giữ vở sạch, viết chữ đẹp một cách thực chất, nhẹ nhàng, hiệu quả, quan tâm giáo dục chữ viết đẹp đồng thời đảm bảo tốc độ viết theo yêu cầu từng khối lớp. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện phong trào giữ vở sạch các khối lớp. tổ chức đánh giá xếp loại giữ vở sạch, viết chữ đẹp của học sinh và giáo viên mỗi kỳ 2 lần.
 Chỉ tiêu: Phấn đấu 100% số lớp đạt VSCĐ theo quy định;
5. Nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh
      Mục tiêu: Tiếp tục chỉ đạo, triển khai có hiệu quả việc dạy học tiếng Anh và chuẩn bị tốt cho việc triển khai môn học này với tư cách là môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông mới, góp phần tích cực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện để hội nhập sâu với khu vực và quốc tế.
    Biện pháp:  Tiếp tục chỉ đạo triển khai dạy học môn tiếng Anh tiểu học 3 tiết/tuần cho học sinh các lớp 4, 5
    Tài liệu dạy học tiếng Anh: Tiếp tục ổn định việc sử dụng các tài liệu tiếng Anh như đã sử dụng trong năm học 2017-2018. Tập trung chú trọng dạy đủ bốn kỷ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh; đa dạng hóa các hình thức dạy và học tiếng Anh, tạo cho học sinh có nhiều cơ hội để sử dụng tiếng Anh và giao lưu với các bạn trong lớp, trong trường. Tổ chức hoạt động ngoại khóa với quy mô cấp trường vào tháng 04/2019. Khuyến khích xã hội hóa để thực hiện dạy học Ngoại ngữ tại địa phương.
      Chỉ tiêu:   Phấn đấu 100% học sinh đạt yêu cầu về kiến thức kỷ năng
 6. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn:
   Mục tiêu: Tạo cơ hội cho 100% học sinh khuyết tật hòa nhập, trẻ em khó khăn có cơ hội được đến trường học tập bình đẳng; Căn cứ vào tình hình cụ thể học sinh để tổ chức giảng dạy, giáo dục học sinh hoàn thành chương trình, mục tiêu môn học, lớp học theo kế hoạch.
Biện pháp:   Điều tra thực trạng nắm chắc số trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong độ tuổi đi học, huy động tối đa số trẻ khuyết tật học hòa nhập. Chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn giáo viên dạy học sinh khuyết tật. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Công văn số 2248/SGDĐT-GDTH ngày 25/11/2015 của Sở GDĐT về việc quản lí và giáo dục học sinh khuyết tật học hoà nhập tại các trường phổ thông.
     Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về giáo dục học sinh khuyết tật cho phụ huynh và các lực lượng xã hội. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các tổ chức, cá nhân và cộng đồng cùng tham gia hỗ trợ, giúp đỡ học sinh khuyết tật.
    Tham mưu với UBND phường hoàn thành cấp Giấy xác nhận mức độ khuyết tật cho học sinh; thực hiện chế độ chính sách cho học sinh khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật.
     Phối hợp với cơ quan Y tế các cấp làm tốt công tác tư vấn, hỗ trợ, thăm khám và chăm sóc sức khỏe cho các em học sinh khuyết tật. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng phục vụ cho học sinh khuyết tật học hòa nhập.
     Chỉ tiêu: Phấn đấu 100% học sinh khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường học tập bình đẳng và đảm bảo các quyền lợi theo yêu cầu.
 7. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
   Mục tiêu: Tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục giúp các các em có điều kiện hoạt động trải nghiệm nhằm củng cố, cung cấp những kiến thức cơ môn học và định hướng phát triển phẩm chất, năng lực và kỷ năng sống cho các em. Thông qua hoạt động giúp các em có được những sẫn chơi bổ ích, lý thú thoải mái đáp ứng yêu cầu “học mà chơi, chơi mà học”
Biện pháp: Tập trung xây dựng và quản lí tốt môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, dân chủ, an toàn, chất lượng và bình đẳng. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa sang hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm; tập trung vào các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực, ý thức giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, làm quen với một số nghề truyền thống ở địa phương,…Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT ban hành quy định về quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Tổ chức giao lưu tuổi thơ khám phá cấp trường, cấp cụm; kể chuyện theo sách; chỉ đạo hoạt động có hiệu quả các câu lạc bộ.
 Dự kiến kết quả đạt được: Tạo được phong trào hoạt động sôi nổi trong nhà trường; các em sẽ mạnh dạn, tự tin thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giúp các em phát triển thể lực, hình thành các phẩm chất, năng lực và kỷ năng cần thiết phục vụ cho  cuộc sống.
 8. Dạy học 2 buổi/ngày
     Mục tiêu: Trên cơ sở tỷ lệ giáo viên hiện có và định mức kinh phí được cấp cho số giáo viên còn thiếu, tổng được phân bổ (1,29GV/lớp), nhà trường xây dựng kế hoạch, bố trí giáo viên dôi dư tổ chức dạy học tăng buổi cho các khối lớp phù hợp. Giúp giáo viên có thời gian luyện tập, củng cố và mở rộng kiến thức các môn học và hoạt động giáo dục. Học sinh có thời gian để học tập, hoạt động trải nghiệm nhằm hình thành tốt phẩm chất, năng lực và kỷ năng sống.
   Biện pháp: Tổ chức dạy học theo chương trình tăng buổi cụ thể: khối 1 học 7 buổi/tuần, khối lớp 2, 4,5 học 6 buổi/tuần; khối 3 học 5 buổi/tuần.
      Chỉ đạo dạy học buổi 2 theo các nội dung tại Công văn số 1636/SGDĐT-KHTC ngày 09/11/2016. Bố trí thời khóa biểu dạy học 2 buổi/ngày hợp lí nhằm đảm bảo nhẹ nhàng, hiệu quả theo hướng tăng cường bồi dưỡng năng lực, phẩm chất, kĩ năng sống cho học sinh.
Về thời lượng: Mỗi ngày học không quá 07 tiết; các ngày học 01 buổi tổ chức dạy học tối đa 05 tiết.
Dự kiến kết quả đạt được: Điều chỉnh linh hoạt kế hoạch và thời khóa biểu cho các khối lớp để cho 100% số lớp tổ chức dạy học tăng buổi đảm bảo cho học sinh có thời gian củng cố kiến thức học chính khóa và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
  9. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học
    9. 1. Đổi mới phương pháp dạy học
  Mục tiêu: Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy nhằm phát huy được tính tích cực, chủ động học tập của học sinh; hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực và kỷ năng sống cho học sinh.
  Biện pháp:
      a) Tiếp tục triển khai áp dụng các thành tố tích cực của mô hình trường học mới 100% khối lớp, căn cứ vào tình hình thực tế đối tượng và tình hình lớp học để vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học phù hợp với nội dung Công văn số 1507/SGDĐT-GDPT ngày 04/7/2017 của Sở GDĐT.
b) Tiếp tục thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới theo Công văn số 425/SGDĐT-GDPT ngày 03/4/2018 của Sở GDĐT, Công văn số 41/PGDĐT ngày 4/4/2016 của Phòng GDĐT.
c) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả dạy học tiếng Việt lớp 1-Công nghệ giáo dục, chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn trong tổ, tham gia chuyên đề do cấp trên tổ chức, trao đổi kinh nghiệm học tập lẫn nhau góp phần nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt 1- Công nghệ giáo dục; thường xuyên kiểm tra, tư vấn hỗ trợ cho giáo viên thực hiện; phối hợp sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực để tổ chức dạy học; điều chỉnh ngữ liệu phù hợp với địa phương; tăng cường sử dụng đồ dùng để dạy học (sử dụng có hiệu quả bộ chữ rời trong việc 0 và các trò chơi học tập), không tập trung giải nghĩa từ khi học sinh học ngữ âm, chú ý rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh; căn cứ chuẩn kiến thức, kĩ năng để thiết kế đề kiểm tra đánh giá định kì theo yêu cầu của môn học.
   -Dự kiến kết quả đạt được: Thay đổi một cách căn bản phương pháp dạy học, tạo không khí nhẹ nhàng, cởi mở, giúp học sinh chủ động tìm hiểu kiến thức dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Học sinh có cơ hội tương tác trong nhóm chia sẽ kiến thức, hợp tác để tìm hiểu nội dung trong học tập.
 9.2. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống:
  Mục tiêu:  Thực hiện dạy học gắn kết giữa lí thuyết với thực hành; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh. Lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, nhân cách; giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục pháp luật; giáo dục nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; chú trọng giáo dục lối sống, kĩ năng sống; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an toàn giao thông…
  Biện pháp: Tiếp tục thực hiện dạy học gắn với di sản văn hóa theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch một cách thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo tốt công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng theo hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương và các cấp cơ sở Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở địa phương.
     Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách báo, tài liệu tham khảo để tiến tới xây dựng thư viện Đạt chuẩn theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn số 1232/SGDĐT-GDTH ngày 14/10/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo, khai thác và sử dụng hiệu quả thư viện lớp học, thư viện trường học; tổ chức các hoạt động giáo dục tại thư viện nhằm phát huy tốt công năng của thư viện và phát triển văn hóa đọc cho học sinh, góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy và học.
Dự kiến kết quả đạt được: Học sinh có cơ hội tiếp cận kiến thức thông qua thực hành, hoạt động trải nghiệm hiệu quả cao hơn, vốn sống và hiểu biết của học sinh phong phú hơn đồng thời bồi dưỡng cho học sinh những ký ức đẹp đẽ về tuổi thơ.
 10. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục:
 Mục tiêu: Trên cơ sở kết quả đánh giá xếp loại cán bộ quản lý theo chuẩn hiệu trưởng và giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Tập trung quán triệt để mỗi cán bộ quản lý, giáo viên xác định rõ được những điểm mạnh, điểm yếu để có kế hoạch tự cải tiến. Chỉ đạo làm tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên dành cho cán bộ quản lý và giáo viên; các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực đáp ứng theo yêu cầu chuẩn
Biện pháp: Cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn nâng cao năng lực quản lý và tổ chức dạy học tích cực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên  để chủ động vận dụng linh hoạt trong đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học và chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới do cấp trên tổ chức. Chủ động dự kiến đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 năm học 2019-2020 để tham gia tập huấn. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác bồi dưỡng thường xuyên, tổ chức các chuyên đề nâng cao kiến thức và nghiệp vụ giảng dạy cho giáo viên; Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, cấp thị
     Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; mỗi thầy giáo, cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo. Kiên quyết “nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”. 
 Chỉ tiêu: Phấn đấu 100% cán bộ quản lý giáo viên đạt chuẩn mức khá trở lên, không có giáo viên xếp loại trung bình và yếu; Thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp thị 3 đ/c đạt giải
11. Đổi mới công tác quản lí
    Mục tiêu: Phát huy vai trò quản lý của bộ máy nhà trường, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban giám hiệu, trưởng các đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn, giáo viên phụ trách, giao quyền tự chủ động, tự chịu trách nhiệm, chủ động xây dựng kế hoạch và cách thực hiện tham mưu cho Hiệu trưởng quyết định chủ trương để thực hiện.
 Biện pháp: Căn cứ vào kết quả, sản phẩm thu được do cán bộ phụ trách để đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Tăng cường tham gia diễn đàn giáo dục, trường học kết nối và sử dụng thành thạo các phần mềm, trang website của ngành, của trường, gmail cá nhân để khai thác và cập nhật thông tin, xử lý kịp thời công việc khi có yêu cầu.
     Tiếp tục đổi mới công tác quản lí, thực hiện đúng các quy định về quản lí tài chính trong trường học; các quy định tại Công văn số 5453/BGDĐT-VP ngày 02/10/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GDĐT ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục;
      Triển khai Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017.
     Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất, thực hiện linh hoạt chế độ báo cáo nhanh bằng thư điện tử nhằm thu thập và quản lí thông tin kịp thời, thông suốt giữa các cấp quản lí giáo dục, nhà trường, các điểm trường và từng giáo viên phụ trách; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, đánh giá học sinh tiểu học; sử dụng các hệ thống thông tin quản lý, thống kê, báo cáo theo quy định của nhà trường và các cấp quản lý.
     Tăng cường làm tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học, kịp thời động viên nhắc nhở cán bộ, giáo viên khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch kiểm tra chuyên đề 70% số giáo viên, 30% giáo viên kiểm tra chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; kiểm tra đột xuất các hoạt động giáo dục 100% đ/c; kiểm tra tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ít 1 lần/năm và chuẩn bị tốt mọi hoạt động và hồ sơ đón đoàn kiểm tra chuyên ngành của phòng. Thực hiện nghiêm túc, đúng thực chất trong đánh giá xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh.
      Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, nhất là trong công tác phổ cập giáo dục, khen thưởng học sinh cuối năm, “làm đẹp” hồ sơ, học bạ học sinh…
  Dự kiến kết quả đạt được: Cán bộ quản lý, giáo viên được phân công phụ trách thấy được trách nhiệm của mình khi được phân công. Có trách nhiệm hoàn thành nội dung công việc để được đánh giá theo mức độ. Cán bộ quản lý, giáo viên sẽ có trách nhiệm hơn và chủ động hơn khi thực hiện.
   12. Rà soát, quy hoạch hợp lý mạng lưới trường, lớp đảm bảo thuận lợi cho học sinh đến trường:
Mục tiêu: Quy hoạch lại các điểm trường đưa về một điểm chính, ổn định phù hợp với địa bàn dân cư, đầu tư các nguồn lực xây dựng nhà trường đạt chuẩn theo quy định.
Biện pháp: Nhà trường tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc quy hoạch các trường tiểu học trên địa bàn phường theo hướng từng bước đề nghị UBND thị xã quy hoạch điểm trường tại tổ dân phố Tây Yên lên địa điểm mới, hoàn thành thủ tục cấp đất.Tham mưu với chính quyền các cấp huy động nguồn lực đầu tư xây dựng điểm trường tại tổ dân phố Tây Yên thành một trường. Điểm trường chính chuyển dần học sinh lên học tại trường tiểu học Thịnh 2, tiến tới xóa bỏ điểm trường chính nằm trong vùng quy hoạch không ổn định, cơ sở vật chất ngày càng xuống cấp trầm trọng, nhu cầu người học ngày càng giảm mạnh phù hợp với quy hoạch dân cư của phường và thuận lợi cho công tác quản lý điều hành của các nhà trường theo tinh thần Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 17/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân.
Dự kiến kết quả đạt được: Hoàn thành việc quy hoạch trường tại địa điểm mới, cấp đất bàn giao mặt bằng.
  13. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và nâng cao chất lượng xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
    13. 1. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học
      Mục tiêu: Tiếp tục thực hiện Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
  Biện pháp:   Tích cực, chủ động tham mưu với lãnh đạo chính quyền phường kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực để tu sửa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu dạy và học. Đề nghị cấp trên phân bổ đủ giáo viên theo định biên, đủ về số lượng và đảm bảo tỷ lệ giáo viên đặc thù theo quy  định. Tập trung giảng dạy nâng cao chất lượng giáo dục, hạn chế triệt để học sinh lưu ban. Kiên quyết không để học sinh bỏ học; bảo đảm huy động 100% số trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn tuyển sinh vào học tại trường; tạo mọi điều kiện và cơ hội cho trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đi học và hoàn thành chương trình tiểu học.
  Chỉ tiêu:   Phấn đấu năm 2018 củng cố vững chắc PCTHĐĐT mức độ 3.
 13.2. Xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
    Bám sát yêu cầu tại Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học và các văn bản hướng dẫn của Bộ, của Sở và của phòng tiếp tục tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền phường quy hoạch lại hệ thống trường nằm trong vùng quy hoạch giải phóng mặt bằng, cấp đất tại địa điểm mới, tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng tại địa điểm mới theo kế hoạch, lộ trình đã được phê duyệt. Tiếp tục củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường, không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục, củng cố vững chắc 4 tiêu chuẩn (trừ tiêu chuẩn cơ sở vật chất).
 14. Tăng cường công tác Kiểm định chất lượng giáo dục:
Mục tiêu: Làm tốt công tác tự đánh giá theo yêu cầu tiêu chí được quy định tại Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn quốc gia để điều chỉnh và tổ chức tốt các hoạt động giáo dục góp phần nâng cao hiệu quả.
  Biện pháp: Đẩy mạnh công tác xây dựng các hoạt động giáo dục trong nhà trường, phát huy vai trò lảnh đạo, quản lý, điều hành của bộ máy nhà trường, thực hiện có hiệu quả, thu thập minh chứng cụ thể, đầy đủ theo yêu cầu tiêu chí, tiêu chuẩn. Tổ chức nghiêm túc công tác tự đánh giá, xác định được những điểm mạnh, điểm yếu, tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục, cải tiến
     Củng cố, kiện toàn Hội đồng tự đánh giá xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch tự đánh giá ngay từ đầu năm, phân công cán bộ quản lý phụ trách thường trực chỉ đạo thu thập minh chứng qua hoạt động thực tế của nhà trường.
     Thu thập đầy đủ các minh chứng theo yêu cầu, tiến hành mã hóa, viết báo cáo và hoàn thiện hồ sơ để báo cáo trước Hội đồng nhà trường chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu và kế hoạch cải tiến để từng bước khắc phục, cải tiến chỉ đạo mọi người cùng thực hiện.
  Chỉ tiêu: Phấn đấu năm học 2018-2019 làm tốt tư đánh giá đạt mức độ 1.
    15. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục
      Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ GDĐT về đổi mới và phát triển giáo dục. Tuyên truyền những kết quả đạt được để xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới về giáo dục tiểu học; xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và công chức văn hóa phường kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội.
      Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động của trường, ngành, nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của trường lên “Diễn đàn Giáo dục Tiểu học”, Website của ngành, trường, “Trường học kết nối”, các báo, tạp chí... để khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
  16. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới
     Tiếp tục tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương huy động kinh phí tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đủ cho mỗi lớp 1 phòng đảm bảo để thực hiện kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày cho 100% số lớp theo yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu từ lớp 1 năm học 2019-2020
   Đề nghị với phòng giáo dục và UBND thị xã phân bổ đủ giáo viên theo quy định, ưu tiên bố trí giáo viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng giáo viên dạy lớp 1 cho năm học sau thực hiện Chương trình, sách giáo khoa mới.
  III Tổ chức thực hiện:
1. Công tác quản lý, chỉ đạo:  Kế hoạch này được phổ biến rộng rãi trong ban giám hiệu, thông qua Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2018-2019 thảo luận thống nhất. Giao cho các phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn triển khai, tổ chức thực hiện. Căn cứ vào kế hoạch chung của trường, các phó hiệu trưởng, các tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần nhằm cụ thể hoá các các hoạt động, các nội dung sao cho phù hợp với tình hình lĩnh vực mình  phụ trách.
 2.Công tác kiểm tra: Hàng tuần, hàng tháng các tổ chuyên môn, các phó hiệu trưởng, Ban kiểm tra nội bộ trường học căn cứ vào kế hoạch xây dựng kế hoạch kiểm tra đôn đốc các hoạt động, tổ chức đánh giá toàn diện các hoạt động, rút ra được mặt mạnh, mặt yếu, tìm ra được kế hoạch cải tiến giúp cho các hoạt động ngày một tốt hơn.                                                               
3. Kế hoạch hoạt động chính trong năm
Tháng Nội dung hoạt động Người phụ trách Cán bộ thực hiện Dự trù kinh phí
 
 
 
 
 
8
-Tập trung giáo viên, học sinh, củng cố nề nếp hoạt động đầu năm học mới
- Bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị, hiểu biết của ngành, địa phương, nội quy quy định của nhà trường
- Dạy học tuần 0 đối với khối 1,2, tập đội đối với khối 4,5
Đ/c Tuấn, đ/c Cường
 
 
Đ/c Hùng
 
 
 
BGH
Giáo viên giảng dạy
 
 
Giáo viên
 
 
 
Giáo viên
 
 
 
 
1.500.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
-Khai giảng năm học mới 2018-2019
-Tổ chức Hội nghị CC, VC và đại hội kiện toàn các tổ chức trong trường
-Khảo sát chất lượng đầu năm, triển khai kế hoạch bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu
-Triển khai kế hoạch PCGD tiểu học
-Kiểm tra các hoạt động dạy học, nề nếp chuyên môn đầu năm học
Đ/c Hùng
 
 
Đ/c Hùng
 
 
BGH
 
 
 
 
 
Đ/c Tuấn
 
Đ/c Hùng
Giáo viên
 
 
Công chức, viên chức
 
Giáo viên giảng dạy
 
 
 
Giáo viên
 
 
Ban kiểm tra nội bộ
10.500.000
 
 
8.500.000
 
 
1.500.000
 
 
 
 
3.500.000
 
 
2.500.000
 
 
 
 
10
-Thao giảng cấp tổ mỗi đ/c 1 tiết
-Triển khai các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao kiến thức nghiệp vụ;
-Kiểm tra hoạt động dạy và học
-Đại hội Liên đội
 
Tổ trưởng
 
 
Đ/c Tuấn
 
 
Đ/c Hùng
 
Đ/c Vân
Giáo viên trong tổ
 
Giáo viên
 
 
Ban KT nội bộ
GVCN
2.000.000
 
 
3.500.000
 
 
2.500.000
 
10.000.000
 
 
 
 
 
 
 
 
11
-Triển khai kế hoạch kiểm định chất lượng
 
- Kiểm tra chuyên đề, kiểm tra chuẩn giáo viên tiểu học và các hoạt động giáo dục
-Thao giảng cấp trường mỗi đ/c 1 tiết
-Triển khai các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao kiến thức nghiệp vụ
-Kiểm tra giửa kỳ I khối 4,5
-Kiểm tra hồ sơ VSCĐ học sinh lần 1
Đ/c Cường
 
 
 
Đ/c Hùng
 
Đ/c Hùng
 
BGH
 
 
 
Đ/c Tuấn
Đ/c Tuấn
Hội đồng tự đánh giá
 
Ban kiểm tra nội bộ
 
GV dạy
GV dạy
 
GV giảng dạy
 
Ban kiểm tra nội bộ
12.000.000
 
 
2.500.000
 
 
1.500.000
 
 
3.500.000
 
 
1.500.000
 
1.000.000
 
 
12
-Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường
-Thi thể thao điền kinh cấp cụm, cấp huyện.
-Kiểm tra hoạt động giáo dục
-Thao giảng cấp trường
 
Đ/c Cường
 
Đ/c Cường
 
Đ/c Hùng
 
Đ/c Hùng
GV chủ nhiệm
Đ/c Bình, Mạnh
Ban kiểm tra nội bộ
GV dạy
15.000.000
 
15.000.000
 
2.500.000
 
1.500.000
01 -Thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường
-Kiểm tra chất lượng cuối học Kỳ I
Kiểm tra hồ sơ VSCĐ lần 2
 
Đ/c Hùng
 
Đ/c Hùng
 
Đ/c Tuấn
GV chủ nhiệm lớp
GVCN
 
GVCN
2.500.000
 
1.500.000
 
1.000.000
 
 
 
02
-Giao lưu tuổi thơ khám phá cấp trường
-Kiểm tra các hoạt động giáo dục
- Đánh giá SKKN cấp trường đề nghị cấp tham gia cấp thị xã
 
Đ/c Cường
 
Đ/c Hùng
 
Đ/c Tuấn
GVCN  khối 4,5
Ban kiểm tra nội bộ
Hội đồng khoa học
7.000.000
 
2.500.000
 
2.000.000
 
 
03
-Thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi  cấp thị xã
-Giao lưu tuổi thơ khám phá cấp cụm
-Tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe
-Kiểm tra chất lượng giửa học kỳ II
Kiểm tra VSCĐ lần 3
Đ/c Tuấn
 
Đ/c Cường
 
Đ/c Vân
 
Đ/c Hùng
 
Đ/c Tuấn
GV dự thi
 
GVCN khối 4,5
GVCN
 
GVCN
 
GVCN
7.000.000
 
7.500.000
 
15.000.000
 
1.500.000
 
1.000.000
 
 
04
-Thi Tổng phụ trách đội giỏi cấp thị
-Giao lưu kể chuyển theo sách cho học sinh khối 1 đến khối 5
-Giao lưu tiếng Anh học sinh khối 4,5 cấp trường
Đ/c Vân
 
Đ/c Cường
 
 
Đ/c Tuấn
Đ/c Vân
 
GVCN
 
 
Đ/c Thảo
3.500.000
 
7.500.000
 
 
12.000.000
 
 
 
 
 
05
-Bàn giao chất lượng lớp dưới lên lớp trên
-Thi STKT, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng
-Xếp loại chuẩn giáo viên, cán bộ quản lý
-Xét hoàn thành chương trình tiểu học
Tổng kết học sinh
Tổng kết giáo viên
Đ/c Hùng
 
Đ/c Tuấn
 
Đ/c Hùng
 
Đ/c Hùng
 
Đ/c Hùng
Đ/c Hùng
GVCN
 
GV
 
Ban liên tịch
Hội đồng
 
GV, NV
GV,NV
4.500.000
 
6.500.000
 
2.000.000
 
1.500.000
 
7.500.000
30.000.000
 
        Nơi nhận:
      - Lảnh đạo PGD-ĐT                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG              
      - BGH, các tổ CM,
     - Đăng tải trang web của trường                                                                          
      - Lưu văn thư
                                                                                
                                                                                                                                                                        Lê Xuân Hùng
 
                        DUYỆT CỦA PHÒNG GD- ĐT
                               KT. TRƯỞNG PHÒNG
                              PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
     
 
 
                               
 
                           NGUYỄN THỊ TƯỜNG VÂN
 
 

Tác giả bài viết: Trường th kỳ thịnh 1

Nguồn tin: Trường Th Kỳ Thịnh I

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây