kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018- 2109

Thứ ba - 02/10/2018 08:51
Kế hoạch bồi dường thường xuên năm học 2018- 2019.
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TH KỲ THỊNH I
 
 
 
 
                   Số:    193  /KH-THKT
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
   Kỳ Thịnh, ngày  20  tháng 9 năm 2018
 


KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên
 năm học 2018 - 2019
 
Căn cứ kế hoạch số 55/KH- PGDDT ngày 07 tháng 9 năm 2018  của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Kỳ Anh về việc triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2018 – 2019.
Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, trường tiểu học Kỳ Thịnh I xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên cụ thể như sau:
          I. Mục đích yêu cầu
          1. Bồi dưỡng cho CBQL, giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chuyên môn; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của Chuẩn nghề  nghiệp, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
          2.Việc triển khai công tác BDTX phải gắn kết chặt chẽ với việc triển khai đánh giá CBQL, giáo viên theo Chuẩn và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của ngành để từng bước nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, CBQL qua từng năm học.
II. Đối tượng bồi dưỡng
Tất cả CBQL và giáo viên giảng dạy trong trường
III. Nội dung bồi dưỡng
1. Khối kiến thức bắt buộc
1.1 Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.
Chuyên đề: Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, trách nhiệm của ngành GD&ĐT trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa. (Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII đi vào cuộc sống: Phát huy truyền thống, giá trị văn hóa trong học đường)
Chuyên đề: Cuộc chiến không gian mạng và những vấn đề đặt ra đối với ngành Giáo dục và Đào tạo.
Chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên.
Tình hình kinh tế -xã hội, quốc phòng – an ninh tỉnh Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Bồi dưỡng Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của Bộ Giaos dục và Đào tạo; khung kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019 áp dụng cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Tiếp tục triển khai kế hoạch của ngành giáo dục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT (theo tinh thần Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương) và tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-TƯ ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
1.2 Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.
Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học (bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện).
- Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên học tâp Chuyên đề giảng dạy lớp 2
- Vận dụng các thành tố tích cực vào dạy học, tiếp tục học tập triển khai dạy học bằng phương pháp bàn tay nặn bột.
2. Khối kiến thức tự chọn:
Nội dung bồi dưỡng 3 (60 tiết/năm học/giáo viên).
Căn cứ vào thông tư 32/2011/TT-BGDDT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xây dựng chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên.
Khai thác và lấy tài liệu truy cập vào trang: http://taphuan.moet.gov.vn  chuyên mục giáo dục và đào tạo – Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
          Căn cứ nhu cầu của giáo viên, khối kiến thức tự chọn, giáo viên tự chọn các Môđun học tập. nhà trường thống nhất chung về nội dung học các Mô đun, báo cáo đăng ký với Bộ phận chuyên môn Phòng GD&ĐT ngay từ đầu năm học. Cụ thể:
          Chọn các Mô đun phù hợp, thiết thực trong thời lượng 60 tiết:
Trong năm học 2018-2019 triển khai bồi dưỡng nội dung các Môđun sau:
 
Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng Mã mô đun Tên và nội dung mô đun Mục tiêu bồi dưỡng Thời gian tự học (tiết) Thời gian học tập trung (tiết)
Lý thuyết Thực hành
II. Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục và xây dựng môi trường học tập TH7 Xây dựng môi trường học tập thân thiện
1. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về vật chất (phòng học, cảnh quan trường lớp, tạo khu vui chơi…)
2. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về tinh thần (quan hệ giáo viên-giáo viên, giáo viên-học sinh, học sinh-học sinh, nhà trường- phụ huynh…)
Hiểu được xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt vật chất; hiểu được ý nghĩa và biết cách tạo môi trường trường học thân thiện về mặt vật chất.
Hiểu được thế nào là xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt tinh thần; hiểu ý nghĩa và biết cách xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt tinh thần.
13 1 1
VI. Tăng cường năng lực triển khai dạy học TH22 Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học ở tiểu học
1. Các yêu cầu sư phạm về các mặt: hình thức, nội dung, phương pháp của một phần mềm dạy học ở tiểu học.
2. Thực hành sử dụng một số phần mềm dạy học ở tiểu học.
Hiểu được các yêu cầu của một phần mềm dạy học ở tiểu học.
Biết cách sử dụng một số phần mềm dạy học ở tiểu học.
12 1 2
VIII. Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh TH24 Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
1. Khái niệm cơ bản về đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
2. Nguyên tắc đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
3. Phân loại kiểm tra và đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
4. Nội dung đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
- Đánh giá kiến thức
- Đánh giá kỹ năng
- Đánh giá thái độ
Hiểu được chức năng cơ bản và các nguyên tắc đánh giá kết quả học tập.
Hiểu và trình bày được bốn loại đánh giá ở tiểu học
Xác lập được nội dung đánh giá.
10 2 3
TH25 Kỹ thuật quan sát, kiểm tra miệng, kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
1. Kỹ thuật quan sát
Phân loại các kiểu quan sát trong đánh giá giáo dục và thực hành sử dụng cách thức quan sát và công cụ ghi nhận các quan sát
2. Kiểm tra miệng
Khái niệm, tính chất và nguyên tắc kiểm tra miệng ở tiểu học
3. Kiểm tra thực hành
- Khái niệm thực hành và những kết quả học tập được đánh giá qua kiểm tra thực hành
- Vận dụng các biện pháp kiểm tra thực hành
4. Học sinh tự đánh giá
- Thực hành các biện pháp rèn kỹ năng tự đánh giá cho học sinh và đánh giá lẫn nhau
Hiểu được đặc điểm của các kỹ thuật đánh giá kết quả học tập ở tiểu học (quan sát; kiểm tra miệng; kiểm tra thực hành)
Vận dụng được những kỹ thuật đánh giá để thực hành sử dụng chúng.
 
10 2 3
 
IV. Xếp loại BDTX :
1. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy
đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:
a) Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;
b) Loại K nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;
c) Loại G nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.
5.2. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.
V. Tiến độ thực hiện:
1. Thời gian
   - Tháng 9/2018:
Xây dựng kế hoạch của nhà trường, hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch cá nhân, thống nhất nội dung bồi dưỡng, phân công người phụ trách BDTX.
- Từ tháng 9/2018 đến tháng 3/2019
 Tiến hành tự học, tự bồi dưỡng, kết hợp giữa tự học của giáo viên, giải đáp thắc mắc trong tổ, trường và tổ chức học tập trung theo cụm trường và liên trường.
 - Tháng 4/2019:
Các tổ tiến hành đánh giá kết quả bồi dưỡng của giáo viên theo chức năng quản lý, gửi kết quả về nhà trường. Căn cứ vào kết quả của tổ nhà trường tổ chức kiểm tra đánh giá, xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ giáo viên.
- Tháng 5/2019:
Nhà trường tổng hợp, báo cáo kết quả xếp loại BDTX năm học 2018 - 2019 của từng cá nhân CBQL, giáo viên trong đơn vị trường về Phòng GD&ĐT và đề nghị cấp chứng chỉ bồi dưỡng thường xuyên.
Trên đây là kế hoạch  BDTX năm học 2018 - 2019, đề nghị các tổ chuyên môn, giáo viên để hoàn thành chương trình Bồi dưỡng giáo viên năm học 2018 - 2019. Trong quá trình xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

                                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
             Nơi nhận:
-  Phòng GD&ĐT
- BGH, TT chuyên môn
- Lưu VT

                                                                                                                                                                          Lê Xuân Hùng 


 
 

Tác giả bài viết: Trường th kỳ thịnh 1

Nguồn tin: Trường Th Kỳ Thịnh I

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây