KẾ HOẠCH Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo” năm học 2019- 2020

Thứ sáu - 25/10/2019 07:57
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ KỲ ANH
TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ THỊNH I
 
     
 
Số 145 /KH-TH
 
            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
  
            Kỳ Thịnh, ngày 8 tháng 10 năm 2019
 
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo” năm học 2019- 2020
 
Căn cứ quyết định số 16/2008/QĐ- BGDĐT ngày 16/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo quy định về đạo đức nhà giáo. Thực hiện Nghị quyết số 442/NQ-CĐN ngày 01/11/2007 và công văn số 374/2008/CNĐ ngày 08/09/2008 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc phát động cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.
Căn cứ văn bản hướng dẫn của Công đoàn giáo dục Thị Xã Kỳ Anh, Kế hoạch của phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Kỳ Anh về việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” như sau:
          I. Đặc điểm tình hình:
          1. Thuận lợi:
          Nhà trường thường xuyên nhận được sự quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo của Phòng GD& ĐT, sự chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND phường Kỳ Thịnh.
Năm học 2019 - 2020 là năm học tiếp tục thực hiện việc  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cùng với phong trào      “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động được thành lập gồm các thành viên có năng lực, có trách nhiệm và khả năng tuyên truyền vận động đồng chí, đồng nghiệp đoàn kết cùng thực hiện cuộc vận động này.
Công đoàn và chính quyền phối kết hợp chặt chẽ trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong nhà trường.
2. Khó khăn:
Cơ sở vật chất của nhà trường vẫn còn thiếu thốn xuống cấp trầm trọng (thiếu phòng học, diện tích sân chơi, bãi tập hoạt động tập thể còn hạn chế)
 Một số bộ phận phụ huynh chưa quan tâm đến giáo dục con em mình. Nhiều gia đình bố mẹ đi làm ăn xa, để con lại cho ông bà trông nom nên việc quản lý giáo dục các cháu chưa tốt. Do vậy nhà trường gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý học sinh, nâng cao chất lượng dạy- học.
II. Mục đích, yêu cầu
  1. Mục đích
Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” do ngành phát động. Từng bước biến nội dung cuộc vận động thấm nhuần sâu sắc vào nhận thức, suy nghĩ và hành động của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Động viên CBGV phát huy tinh thần tự học và tự bồi dưỡng là một việc làm thường xuyên, liên tục, luôn tìm tòi sáng tạo có nhiều giải pháp đồng bộ, khoa học trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
          Quan tâm giúp đỡ, chia sẻ lẫn nhau biết vận dụng linh hoạt ý kiến đóng góp của tập thể đồng nghiệp thu thập tích lủy thành cái riêng của bản thân.
2. Yêu cầu:
Thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” năm học 2019 - 2020
Làm cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong nhà trường nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và ý nghĩa của cuộc vận động. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ công chức, viên chức về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sáng tạo trong các hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục góp phần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên trong sự nghiệp giáo dục, trong việc giữ gìn uy tín để phát triển bền vững nhà trường. Nâng cao vai trò, uy tín của mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ công chức, viên chức nhà trường trong hoạt động giáo dục và giảng dạy. Xây dựng những tấm gương điển hình về đạo đức, về tinh thần tự học và sáng tạo trong đội ngũ thầy giáo, cô giáo, cán bộ và viên chức trong nhà trường.
III. Nội dung cuộc vận động
1. Về đạo đức nhà giáo:
Không vi phạm chính sách, pháp luật, quy định về đạo đức nhà giáo và nội quy của đơn vị, các chủ trương, đường lối của Đảng, Kế hoạch phát triển của địa phương.
Có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm thực thi pháp luật và tinh thần phục vụ nhân dân, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giáo dục, nhất là dạy thêm, học thêm, chạy trường, chạy điểm, chạy bằng cấp, chạy chức vụ.
Yêu ngành, yêu nghề, yên tâm công tác, mô phạm với nhân dân, học sinh. Mỗi thầy giáo, cô giáo phải là nhà giáo dục có lương tâm, có đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề, mến trẻ.
Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đấu tranh, ngăn chặn đồng nghiệp vi phạm pháp luật và những quy định nghề nghiệp, đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động.
Luôn có ý thức và thực hiện những hành động thiết thực trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống của nhà trường.
Được phụ huynh và nhân dân địa phương tin tưởng.
2. Về tự học của nhà giáo:
Thường xuyên và không ngừng học tập để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, đạt trình độ đào tạo trên chuẩn và thực chất về năng lực chuyên môn, ngoại ngữ và tin học đáp ứng yêu cầu công tác hoạt động giáo dục và các chỉ tiêu đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chuẩn nghề nghiệp viên tiểu học.
Khắc phục khó khăn, có kế hoạch tự học, rèn luyện kỹ năng, phương pháp tự học, tự nghiên cứu, lĩnh hội tri thức khoa học, công nghệ và nghệ thuật Sư phạm. Đối với giáo viên cần thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng cần thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, tự đánh giá theo chuẩn Hiệu trưởng để xác định được những mặt còn hạn chế của bản thân, xây dựng kế hoạch tự học, rèn luyện.
Việc tự học của nhà giáo và cán bộ quản lý nhà trường, vừa là quá trình để tự hoàn thiện mình vừa là tấm gương cho học sinh noi theo.
          3. Về tính sáng tạo của nhà giáo:
Sáng tạo trong vận dụng kiến thức, kỹ năng và đổi mới phương pháp vào quá trình giảng dạy, cải tiến phương pháp quản lý nhà trường, quản lý học sinh, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
Sáng tạo trong vận dụng công nghệ mới vào quá trình giảng dạy.
Xử lý tốt các tình huống sư phạm, phát hiện bồi dưỡng người học có năng khiếu, học giỏi và phụ đạo người học yếu kém; rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Tích cực nghiên cứu cải tiến đồ dùng dạy học đã có phù hợp với điều kiện cụ thể của bài dạy, của lớp học và người học.
Thường xuyên nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỷ thuật, áp dụng các sáng kiến kinh nghiệm của đồng nghiệp và bản thân, nâng cao hiêu quả các hoạt động giáo dục. Sáng tạo trong việc thực hiện các nội dung tư vấn học đường cho học sinh, cho phụ huynh và các đồng nghiệp.
IV. Biện pháp thực hiện
Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động công tác thi đua trong các hoạt động của nhà trường, phát huy vai trò của mỗi cán bộ, giáo viên tự giác hưởng ứng phong trào, nâng cao tinh thần tự học, sáng tạo trong giảng dạy và quản lý. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động trong mỗi năm học phải lồng ghép với kế hoạch chung của nhà trường, gắn liền với nhiệm vụ cụ thể của các tổ chức và cá nhân trong đơn vị.
Lồng ghép việc tổ chức cuộc vận động gắn liền với đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt- Học tốt”;“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các cuộc vận động khác, gắn liền với việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.
Gắn công tác thi đua của các tổ, nhóm chuyên môn với cá nhân và tập thể giáo viên, cán bộ quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy phục vụ coi thi, kiểm tra chấm chữa đảm bảo khách quan, minh bạch và công khai.
Các tổ chuyên môn trong trường tiến hành kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các nội dung cuộc vận động vào cuối các đợt thi đua. Coi việc thực hiện cuộc vận động là một trong những tiêu chí thi đua để đánh giá các danh hiệu thi đua cuối mỗi năm học.
Tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện cuộc vận động, chú trọng công tác kiểm tra của thủ trưởng đơn vị và tự kiểm tra, giám sát của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động, học sinh, sinh viên nhà trường và đơn vị.
V. Kế hoạch cụ thể
Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” được tổ chức gắn liền với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Kế hoạch triển khai cụ thể như sau:
Tháng 9, 10/ 2019
Tổ chức quán triệt Nghị quyết số 442/ NQ- CNĐ ngày 01/11/2007 và công văn số 374/ 2008/CNĐ ngày 08/09/2008 của Công đoàn giáo dục Việt Nam về việc phát động cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động. Tổ chức triển khai ký cam kết thực hiện cuộc vận động mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký thực hiện đổi mới trong dạy học hoặc quản lý giáo dục và ký cam kết.
Tiếp tục triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân, các nội dung về quy định về đạo đức của nhà giáo theo quyết định số 16/QĐ- BGD & ĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT.
Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Tháng 11, 12/2019
Phát động đợt thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20/11. Nội dung thi đua tập trung vào các vấn đề về phẩm chất đạo đức nhà giáo, đổi mới phương pháp dạy học, tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong công tác và quan tâm đến học sinh.
Tổ chức tọa đàm, trao đổi về tấm gương nhà giáo tiêu biểu trong ngành, trong nhà trường. Tổ chúc giao lưu giáo viên của nhà trường với các thế hệ giáo viên đã nghỉ hưu, tuyên dương những giáo viên có thành tích xuất săc trong việc tự hoc, tự bồi dưỡng phẩm chất nhà giáo.
Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, giảng dạy trên tinh thần sáng tạo đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục và giảng dạy. phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Hội quốc phòng toàn dân và ngày Thành lập quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12. Gắn nội dung đợt thi đua với 3 nội dung của cuộc vận động (tấm gương đạo đức, tấm gương tự học, tấm gương sáng tạo)
Đánh giá kết quả của việc lao động sáng tạo qua kết quả hội giảng, nghiên cứu viết sáng kiến kinh nghiệm và việc nâng cao chất lượng giáo dục.
Tháng 1,2/2020
Kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động của cán bộ, giáo viên thông qua công tác kiểm tra chuyên môn, dự giờ thăm lớp.
Phát động thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tháng 3,4,5/2020
Tiếp tục triển khai các văn bản, kiểm tra việc thực hiện của cán bộ, giáo viên về công tác tự học tự rèn luyện.
Tổ chức đợt thi đua chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ, tổ chức tọa đàm nữ công chức, viên chức “giỏi việc trường, đảm việc nhà”
Tổ chức đợt thi đua chào mừng giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.
Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện cuộc vận động trong năm học 2019- 2020, xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động cho năm học 2020 - 2021.
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
Lê Xuân Hùng
CT CÔNG ĐOÀN
 
 
Lê Anh Tuấn
 Nơi nhận:
 - BGH nhà trưởng
- Tổ trưởng CM,
- Đoàn TN, TPT Đội
- Lưu VT
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Trường TH Kỳ Thịnh 1

Nguồn tin: Trường Tiểu học Kỳ Thịnh 1:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây