KẾ HOẠCH Thực hiện cuộc vận động “hai không” năm học 2019 - 2020

Thứ sáu - 25/10/2019 07:53
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ KỲ ANH
TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ THỊNH I
 
              
 
Số 158 /KH-TH
 
              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
  
              Kỳ Thịnh, ngày 14 tháng 10 năm 2019
 
  KẾ HOẠCH
Thực hiện cuộc vận động “hai không” năm học 2019 - 2020
 
Căn cứ Chỉ thị 33/2006/CT-TTg, ngày 08/09/ 2006 của Thủ tướng chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Kế hoạch chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Dào tạo thị xã Kỳ Anh về việc chống tiêu cực trong thi cử và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020, trường tiểu học Kỳ Thịnh I xây dựng kế hoạch về việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục cụ thể:
I Đặc điểm tình hình:
1. Tình hình chung:
1.1. Tổng số học sinh:   673 em (Vùng chính có 275 em, vùng lẻ có 398 em).
1.2. Tổng số lớp: 25 lớp, (vùng chính 11 lớp; vùng lẻ 14 lớp).
1.3. Tổng số cán bộ giáo viên: 34 đ/c
Trong đó: giáo viên; 27 đ/c;  Quản lý:  3 đ/c; Hành chính: 3 đ/c;  TPT đội:  1đ/c.
II. Thuận lợi và khó khăn
1. Thuận lợi:
Năm học 2019 - 2020 là năm các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cùng với phong trào xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”, do vậy đã làm cho đội ngũ giáo viên nhận thức rõ nhiệm vụ của nhà trường, từng cá nhân trong giai đoạn hiện nay.
Đảng uỷ, chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh thường xuyên quan tâm đến nhà trường, hổ trợ nhà trường thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vân động” hai không” được thành lập gồm các thành viên trưởng của các bộ phận, các đoàn thể của nhà trường, có trách nhiệm và khả năng tuyên truyền vận động đồng chí, đồng nghiệp đoàn kết cùng nhau thực hiện cuộc vận động.
Ban chấp hành Công đoàn, ban giám hiệu nhà trường phối kết hợp chặt chẽ trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong nhà trường.
2. Khó khăn:
Cơ sở vật chất của nhà trường vẫn còn thiếu và yếu. Chủ yếu là phòng học xuống cấp, các phòng học, phòng chức năng thiếu nhiều so với quy định, trường có hai điểm trường cách nhau quá xa do vậy ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các hoạt động.
Một bộ phận không nhỏ phụ huynh chưa quan tâm đến việc học tập của con em. Do vậy nhà trường gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý, giáo dục học sinh trong và ngoài giờ lên lớp.
II. Kế hoạch thực hiện cuộc vận động” hai không”.
  1. Mục tiêu:
Tiếp tục thực hiện cuộc vận động do Bộ GD&ĐT phát động. Từng bứơc phát hiện, xử lý triệt để các biểu hiện tiêu cực trong việc giảng dạy, thi cử, đánh giá và xếp loại học sinh.
Xây dựng trường học có đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên chuẩn mực về đạo đức, vững vàng về chuyên môn.
Giáo dục học sinh ý thức, tự giác, tính thật thà trung thực trong thi cử và học tập
2. Nội dung cần thực hiện:
Củng cố và kiện toàn ban chỉ đạo cuộc vận động” Hai không” năm học 2019 - 2020. Tiếp tục tuyên truỳên đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của ngành và các cấp tới toàn thể CBGV - CNV và học sinh.
Phát động các phong trào thi đua, tổ chức kí cam kết thực hiện cuộc vận động” Hai không” từ đầu năm học. Vận động các cá nhân, tập thể CBGV- CNV, học sinh đăng kí chỉ tiêu thi đua trong năm học.
Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo từ BGH nhà trường, các tổ chuyên môn, các đoàn thể. Duy trì trao đổi thông tin giữa các ban ngành, đoàn thể trong nhà trường.
Tổ chức chuyên đề giảng dạy các môn học, làm và sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học. Duy trì chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn cấp tổ, cấp trường.
Phối hợp các ban ngành đoàn thể của địa phương, ban đại diện cha mẹ học sinh quản lý và giáo dục toàn diện học sinh. Quan tâm, hổ trợ, động viên các đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi.
Tổ chức các hoạt động tập thể (vui chơi, múa hát…) tổ chức các cuộc thi tìm hiểu các ngày lễ hội, các danh nhân văn hoá, tổ chức các cuộc thi như; giao lưu “tuổi thơ khám phá”, thi vẽ tranh theo “Ý tưởng trẻ thơ”, qua đó nâng cao nhận thức, giáo dục tình yêu quê hương đất nước, khơi dậy tinh thần hiếu học trong học sinh.
3. Biện pháp thực hiện:
Kiện toàn ban chỉ đạo cuộc vận động “Hai không” thành viên gồm: BGH; BCH Công đoàn; Đoàn thanh niên, các tổ trưởng tổ chuyên môn và đại diện giáo viên chủ nhịêm các lớp.
Ban chỉ đạo thống nhất kế hoạch chỉ đạo cho phù hợp với đặc điểm tình hình của trường và địa phương.
Nhà trường, các tổ chức đoàn thể phối hợp quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của ngành tới toàn thể CBCNV và học sinh, giúp mọi người nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trong việc thực hiện 4 nội dung của cuộc vận động.
Thường xuyên giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, tổ chức học tập nội quy, quy chế hoạt động của nhà trường, thường xuyên giám sát, theo dõi phát hiện kịp thời những hành vi vi phạm để có giải pháp răn đe, giáo dục. Tổ chức học tập quy chế thi cử, đánh giá xếp loại học sinh. Tuyên truyền sâu rộng trong phụ huynh về nội dung cuộc vận động, qua đó xây dựng quy chế phối hợp, quản lý giáo dục học sinh trong và ngoài giờ lên lớp. Đặc biệt chú trọng giáo dục ý thức kỉ luật, đạo đức và các hành vi ứng xử phù hợp.
Chú trọng xây dựng đoàn kết nội bộ, xây dựng nề nếp dạy- học, nề nếp hoạt động của đoàn thể, thường xuyên vận động khích lệ tinh thần thi đua của CBGV và học sinh.
Tăng cường kiểm tra giám sát thường xuyên, đồng thời tư vấn cụ thể cho các thành viên được kiểm tra nội dung, các hình thức thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Sơ kết, tổng kết các hoạt động, các phong trào thi đua. Đề nghị khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai.
Kế hoạch hàng tháng:
Tháng 9 năm 2019:
-  Kiện toàn ban chỉ đạo cuộc vận động “Hai không” năm học 2019-20120
- Ban chỉ đạo tổ chức xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện cuộc vận động, tổ chức lấy ý kiến góp ý của hội đồng bổ sung và hoàn thiện kế hoạch.
- Triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động” Hai không” tới toàn thể CBGV- CNV và học sinh trong lễ khai giảng năm học mới, tổ chức cho CBGV kí cam kết thực hiện cuộc vận động.
- Tham mưu xây dựng bổ sung cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học.
- Xây dựng các quy định về nề nếp dạy học các hoạt động đối với CBGV và học sinh.
- Sinh hoạt thường kỳ chuyên môn trường, chuyên môn tổ. Tổ chức chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, vận dụng các thành tố tích cực trong giảng dạy.
- Tố chức tốt việc phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.  Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục và giao lưu cấp trường, cấp cụm, phát động phong trào hoạt động các câu lạc bộ (Văn nghệ, thể dục- thể thao…)
 
Tháng 10 năm 2019:
- Tiếp tục triển khai hoạt động các phong trào, cuộc vận động “Hai không” và các cuộc vận động khác trong năm học.
- Phát động phong trào thi đua hai tốt trong nhà trường chào mừng ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành giáo dục và ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10
- Sinh hoạt thường kỳ chuyên môn trường, chuyên môn tổ. Tổ chức chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Tổ chức thao giảng cấp trường, cấp tổ nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
Tháng 11 năm 2019:
- Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt nâng cao chất lượng giáo dục chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
 - Sinh hoạt thường kỳ chuyên môn trường, chuyên môn tổ. Tổ chức chuyên đề về đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng dạy học.
 - Kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch của CBGV và học sinh.
 - Nêu gương, động viên, khuyến khích CBGV và học sinh tích cực thi đua dạy và học thông qua các tiết sinh hoạt cuôí tuần, chào cờ đầu tuần.
 - Tiếp tục phát động tốt phong trào tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức, nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm tham gia dự thi giáo viên giỏi các cấp.
Tháng 12- 2019:
- Tiếp tục duy trì củng cố nề nếp dạy -học, nề nếp hoạt động các đoàn thể.
 - Sinh hoạt thường kỳ chuyên môn trường, chuyên môn tổ. Tổ chức chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học các môn học. Tổ chức giao lưu tuổi thơ khám phá; Hội khỏe Phù Đổng cấp trường,
- Tổ chức tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học, tư vấn, giúp đỡ giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy.
Tháng 01/2020
- Tiếp tục duy trì, củng cố nề nếp dạy - học, nề nếp hoạt động các đoàn thể.
- Sinh hoạt thường kỳ chuyên môn trường, chuyên môn tổ. Tổ chức chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học các môn học. Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy học các môn học.
     -  Kiểm tra giám sát chặt chẽ, giáo dục toàn diện học sinh.
- Kiểm tra đánh giá chặt chẽ chất lượng dạy học, thi khảo sát chất lượng, đánh giá nhận xét học sinh cuối học kỳ I
    - Sơ kết học kỳ I, sơ kết cuộc vận động “Hai không”. Tuyên dương khen thưởng những cá nhân tập thể hưởng ứng tốt phong trào và đạt thành tích cao trong phong trào thi đua.
Tháng 02- 2020:
- Tiếp tục duy trì củng cố nề nếp dạy - học, nề nếp hoạt động các đoàn thể.
- Sinh hoạt thường kỳ chuyên môn trường, chuyên môn tổ. Tổ chức chuyên đề về đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy học các môn học.
- Kết hợp chặt chẽ với Hội phụ huynh, đoàn thể, chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ học sinh trong và ngoài giờ lên lớp.
- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch của CBGV và học sinh. Kiểm tra đánh giá nghiêm túc khách quan.
Tháng 03- 2020:
- Sinh hoạt thường kỳ chuyên môn trường, chuyên môn tổ. Tổ chức chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học các môn học, nâng cao chất lượng dạy học các môn học.
- Tổ chức tham gia giao lưu tuổi thơ khám phá cấp cụm ,cấp thị xã.
- Phát động phong trào học sinh chăm ngoan học giỏi,
Tháng 04- 2020:
- Tiếp tục duy trì củng cố nề nếp dạy - học, nề nếp hoạt động các đoàn thể.
 - Sinh hoạt thường kỳ chuyên môn trường, chuyên môn tổ. Tổ chức chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học các môn học, nâng cao chất lượng dạy học các môn học. Tổ chức thi giao lưu tiếng Anh đối với khối 4&5.
- Kết hợp chặt chẽ với Hội phụ huynh, đoàn thể, chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ, giáo dục toàn diện học sinh.
- Kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch của CBGV và học sinh.
Tháng 05- 2020:
- Tiếp tục duy trì, củng cố nề nếp dạy - học, nề nếp hoạt động các đoàn thể.
- Sinh hoạt thường kỳ chuyên môn trường, chuyên môn tổ. Tổ chức chuyên đề về đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn.
- Kiểm tra công tác coi thi, chấm thi cuối học kỳ II, đánh giá xếp loại học sinh hoàn thành chương trình môn học, lớp học, hoàn thành chương trình tiểu học.
- Tổng kết năm học, tổng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Khen thưởng những cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc kế hoạch được giao.
                                                       
                                                                           
Nơi nhận:
-BGH nhà trưởng
-Tổ trưởng CM
-Lưu VT   
                               HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                              Lê Xuân Hùng
 
 

Tác giả bài viết: Trường TH Kỳ Thịnh 1

Nguồn tin: Trường Tiểu học Kỳ Thịnh 1:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây