QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2018 ----------------------

Thứ hai - 08/04/2019 08:11
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
    Số: 463/QĐ-BGDĐT                                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                                  Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2018
----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2018, gồm:
1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực toàn bộ năm 2018.
2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực một phần năm 2018.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
                                                                                                                                                     KT. BỘ TRƯỞNG
                                                                                                                                                        THỨ TRƯỞNG
 
 

                                                                                                                                                    Nguyễn Hữu Độ
 

 
DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực toàn bộ năm 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 463/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
)
 
STT    Tên loại văn bản    Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản    Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản    Lý do hết hiệu lực    Ngày hết hiệu lực
     Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành     
1.         Nghị định    115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010    Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục    Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục    15/11/2018
2.         Nghị định    73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012    Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục    Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục    01/8/2018
3.         Nghị định    124/2014/NĐ-CP ngày 29/12/2014    Sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục    Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục    01/8/2018
4.         Quyết định    174/2008/QĐ-TTgngày 31/12/2008    Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư    Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư    15/10/2018
5.         Quyết định    20/2012/QĐ-TTgngày 27/4/2012
Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTgngày 31 tháng 12 năm 2008    Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư    15/10/2018
     Văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành     
6.         Quyết định    37/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/8/2001    Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình và thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông    - Thông tư số 14/2017/TT-BGDĐT ngày 06/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông.
- Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn sách giáo khoa, phê duyệt sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa    22/7/2017,06/02/2018
 7.         Thông tư    17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011    Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non    Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non    23/11/2018
8.         Quyết định    26/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005    Ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.    Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.    14/10/2018
9.         Quyết định    27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005    Ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”    Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.    14/10/2018
10.         Thông tư    35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015    Về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục    Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.    14/10/2018
11.         Quyết định    65/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008    Ban hành Quy tắc các nội dung thi trong hội thao Giáo dục quốc phòng - an ninh học sinh trung học phổ thông    Thông tư số 23/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông    13/11/2018
12.         Thông tư    41/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2011    Quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục    Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục    14/11/2018
13.         Thông tư    33/2009/TT-BGDĐT ngày 13/11/2009    Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn giáo dục quốc phòng- an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông)    Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học    14/3/2018
14.         Quyết định    23/2006/QĐ-BGDĐT ngày 22/5/2006    Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật    Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật    16/3/2018
15.         Thông tư    03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011    Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học.    Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học    10/10/2018
16.         Quyết định    37/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/8/2001    Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình và thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông    - Thông tư số 14/2017/TT-BGDĐT ngày 06/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông.
- Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn sách giáo khoa, phê duyệt sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa    22/7/201706/02/2018
 17.         Thông tư    47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012    Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia    Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học    10/10/2018
18.         Quyết định    14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007    Quy định Chuẩn giáo viên tiểu học    Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông    10/10/2018
19.         Thông tư    09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009    Thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân    Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân    13/02/2018
20.         Thông tư    29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009    Quy định chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học    Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông    04/9/2018
21.         Thông tư    30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009    Quy định Chuẩn giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông    Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông    10/10/2018
22.         Thông tư    14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011    Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học    Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông    04/9/2018
23.         Quyết định    59/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007    Quy định về quản lý các dự án sản xuất thử nghiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo    Thông tư số 02/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo    14/3/2018
24.         Thông tư    59/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012    Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.    Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học    10/10/2018
25.         Thông tư    31/2015/TT/BGDĐT ngày 14/12/2015    Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa ngoại ngữ sử dụng trong trường phổ thông    Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn sách giáokhoa, phê duyệt sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa    06/02/2018
 26.         Thông tư    05/2013/TT-BGDĐT ngày 01/3/2013    Sửa đổi, bổ sung mục I.6, II.6, III.6 của Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) ban hành kèm theo Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐTngày 13 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo    Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học
     14/3/2018
27.         Thông tư    07/2010/TT-BGDĐT ngày 01/3/2010    Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học    Thông tư số 15/2018/TT-BGDĐT ngày 27/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm    11/9/2018
28.         Thông tư    02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014    Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia    Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non    10/10/2018
29.         Thông tư    25/2014/TT-BGDĐT
ngày 07/8/2012    Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non    Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non    10/10/2018
30.         Thông tư    03/2014/TT-BGDĐT ngày 25/02/2014    Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam
     Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam    08/02/2019
31.         Thông tư    16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010    Quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp    Thông tư số 29/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp các ngành đào tạo giáo viên và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp các ngành đào tạo giáo viên    09/02/2019
32.         Quyết định    02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008    Chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non    Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non    23/11/2018
33.         Thông tư liên tịch    175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13/9/2011    Thông tư liên tịch của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/ NĐ-CP ngày 15/73/2007 của Chính phủ về việc tam hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ    Thông tư số 52/2018/TT-BQP ngày 13/4/2018 của Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành    01/6/2018
34.         Thông tư liên tịch    13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 21/01/2013    Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/ NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ    Thông tư số 52/2018/TT-BQP ngày 13/4/2018 của Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành    01/6/2018
35.         Thông tư liên tịch    98/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 18/6/2012    Hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”    Thông tư số 51/2018/TT-BTC ngày 23/5/2018 của Bộ tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2026    15/7/2018
36.         Quyết định    27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005    Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”    Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục    14/10/2018
     Tổng số: 36 văn bản          
 
 
 
DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực một phần năm 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 463/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 
STT    Tên loại văn bản    Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản    Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản    Nội dung hết
hiệu lực    Lý do hết hiệu lực    Ngày hết hiệu lực
     Văn bản do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành     
1    Thông tư liên tịch    40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013    Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015    Phần đề cập đến nội dung và mức chi đặc thù của Dự án 2: Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân    Thông tư số 51/2018/TT-BTC ngày 23/5/2018 của Bộ tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2026    15/7/2018
2    Thông tư    42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012    Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.    Các quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học    - Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học
- Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học    10/10/2018
     Tổng số: 02 văn bản               
 

 

Tác giả bài viết: Bộ GD-ĐT

Nguồn tin: bản tin pháp luật

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây